Kế hoạch hoạt động của BĐDCM học sinh năm 2010-2011

Chủ nhật - 31/10/2010 18:01
Kế hoạch hoạt động của BĐDCM học sinh năm 2010-2011

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG                         ĐỘC LẬP -TỰ DO-HẠNH PHÚC

 

PHƯƠNG HƯỚNG  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2010 – 2011

 1. NHIỆM VỤ CHUNG

Căn cứ kế hoạch hoạt động của nhà trường với chủ đề “ Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành phát động Ban đại diện cha mẹ học sinh đưa ra một số nhiệm vụ sau:

 1. Phát huy những mặt mạnh và khắc phục những hạn chế về hoạt động của BĐDCMHS, phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số.
 2. Đẩy mạnh công tác Xã hội hóa giáo dục, có sự kết hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa nhà trường, gia đình, xã hội.
 3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ huynh có nhận thức sâu sắc về việc học tập của con em mình, tầm quan trọng của việc phát triển mặt bằng trong xã hội.
  1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  2. Việc hỗ trợ kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
 4. Phía nhà trường
 5. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho học sinh về tư tưởng đạo đức, lối sống trong sinh hoạt thông qua các hoạt động cụ thể như: tổ chức nói chuyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa
 6. Kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, đồng thời đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong học sinh.
 7. Phía phụ huynh học sinh:
 8. Làm tốt công tác giáo dục con em mình thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, luật giao thông đường bộ…
 9. Mỗi bậc cha mẹ là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con em noi theo
 10. Thường xuyên nhắc nhở , quản lí con em mình khi có biểu hiện tiêu cực trong lối sống, học tập, sinh hoạt, trong quan hệ bạn bè.
 11. Kịp thời liên lạc với bạn bè, các ngành liên quan để có sự kết hợp giáo dục khi có biểu hiện tiêu cực trong con em mình.
  1. Công tác hỗ trợ về việc học tập
 12. Phía nhà trường:
 13. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến tất cả phụ huynh học sinh nhằm làm thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của việc học của con em mình từ đó có thể thay đổi cách nghĩ, cách làm của phụ huynh nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong việc đầu tư cho con em mình học hành.
 14. Phía phụ huynh:
 15. Tăng cường công tác thông tin liên lạc với nhà trường để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện đạo đức của con em mình, từ đó tìm ra biện pháp khắc phục nhằm  động viên nhắc nhở con em trong học tập cũng như rèn luyện đạo đức trong nhà trường, cũng như ở nhà.
 16. Tạo điều kiện tốt nhất trong việc tạo điều kiện cho con em học tập có kết quả cụ thể: về thời gian, về dụng cụ học tập, về vật chất cũng như tinh thần.
 17. Điều chỉnh kịp thời những sai xót, lơ là trong việc học tập của con em mình.
 18. Tranh thủ triệt để sự giúp đỡ phối hợp của nhà trường, xã hội nhằm đạt kết quả tốt nhất trong học tập, rèn luyện của con em.

 

 1. Việc hỗ trợ về tài chính đối với người học, người dạy:

   -     Sau cuộc họp phụ huynh tại lớp, đa số phụ huynh thống nhất khoản thu tiền quỹ hội và hỗ trợ giáo viên trong việc dạy phụ đạo lớp 12 như sau:

    + Tiền quỹ hội: đối với khối 10,11: 50.000đ/HS/năm học., Khối 12: 70.000đ/HS/năm học

    + Tiền dạy phụ đạo đối với khối 12: 50.000/HS/ năm học

    + Tiền quỹ lớp: 5000đ/HS/ năm học.

   -     Với các khoảng tiền trên, hộp phụ huynh sẽ giữ tiền quỹ hội và hướng sử dụng như sau:

+ Hỗ trợ học tập:

         * Photo bài KT 1 tiết cho HS khối 10,11.

         * Photo tài liệu làm thêm cho HS khối 12

+ Khen thưởng cá nhân , tập thể cho HS.(HKI. HKII)

+ Quà tặng cho CB-GV-CNV nhân dịp 20.11.

+Chi hỗ trợ tiền nước uống cho HS.

+Photo sổ liên lạc: 4000/HS

+ Hỗ trợ thi tuyển sinh 10, nghề phổ thông và tốt nghiệp 12.

…….

 1. Công tác thông tin báo cáo:
 2. Phía nhà trường:
 3. Thông tin kịp thời về kết quả học tập của học sinh theo định kì cũng như những biểu hiện tiêu cực của học sinh
 4. Phía phụ huynh:
 5. Kịp thời thông báo cho nhà trường nắm những thông tin về hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe, những biểu hiện tiêu cực của con em mình khi ở nhà.
 6. Mạnh dạn thông tin cho Ban lãnh đạo nhà trường về những sai sót, những biểu hiện tiêu cực của cá nhân giáo viên với con em mình như: bị trù dập, thể hiện không công bằng cho học tập và rèn luyện, trong đánh giá xếp loại, trong quan hệ thầy-trò.

 

 1. Biện pháp thực hiện:

1. Từng kì, nhà trường cùng Ban đại diện CMHS xây dựng kế hoạch hoạt động .

2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phù hợp với từng mảng công việc cụ thể: phụ trách về học tập, về kinh phí hoạt động, về việc quản lí học sinh ở nội trú

3. Thường xuyên kiểm tra giám sát để kịp thời chấn chỉnh những thiếu xót trong quá trình thực hiện kế hoạch.

4. Hàng tháng có đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên

5. Kế hoạch được triển khai phổ biến hàng tháng hoặc từng giai đoạn.

      Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phối kết hợp giữa nhà trường với ban đại diện CMHS năm học 2010-2011.

 

Nơi nhận:                                                                                Chủ tịch Ban ĐDCMHS

 • BGH nhà trường – Ban ĐDCMHS (phối hợp t/hiện)
 • Các thành viên trong ban ĐDCMHS (t/h)
 • Lưu: VP nhà trường.
 •  

   


  Soá:             / NQ - GD

  Ñaï Toâng, ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2010

   

  NGHÒ QUYEÁT

  ÑAÏI HOÄI BAN ÑAÏI DIEÄN PHUÏ HUYNH HOÏC SINH

  TRÖÔØNG THPT ÑAÏ TOÂNG NAÊM HOÏC 2010 - 2011

   

  Ñaïi hoäi PHHS Tröôøng THPT Ñaï Toâng - Huyeän Ñam Roâng naêm hoïc 2010 - 2011. Toå chöùc vaøo ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2010, gồm có:

   - Chi hội trưởng, Chi hội phó của 19 lớp

  - Và đại diện nhà trườnggồm có:

  + Cô Hoàng Thị Cúc Huyền – Hiệu trưởng nhà trường

  + Thầy Bùi Văn Khoa – Hiệu phó

  + Thầy Nguyễn Doãn Tương – chủ tịch công đoàn

  + 5 GVCN đại diện cho các khối

  Hoäi nghò ñaõ thaûo luaän nhöõng nhieäm vuï quan troïng ñeå thöïc hieän nhiệm vụ năm học 2010 – 2011.

   

  ÑAÏ HOÄI ÑAÏI DIEÄN PHHS TRÖÔØNG THPT ÑAÏ TOÂNG

  NAÊM HOÏC 2010-2011

   

  QUYEÁT NGHÒ

   

  A/ BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI TRONG NHÖÕNG NAÊM QUA:

  (Coù vaên baûn keøm theo)

  B/ PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI TRONG NAÊM HOÏC 2010-2011 :

 • Thống nhất việc hỗ trợ kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Phía nhà trường
 • Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho học sinh về tư tưởng đạo đức, lối sống trong sinh hoạt thông qua các hoạt động cụ thể như: tổ chức nói chuyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa
 • Kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, đồng thời đưa ra những bienj pháp cụ thể nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong học sinh.
 • Phía phụ huynh học sinh:
 • Làm tốt công tác giáo dục con em mình thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, luật giao thông đường bộ…
 • Mỗi bậc cha mẹ là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con em noi theo
 • Thường xuyên nhắc nhở , quản lí con em mình khi có biểu hiện tiêu cực trong lối sống, học tập, sinh hoạt, trong quan hệ bạn bè.
 • Kịp thời liên lạc với bạn bè, các ngành liên quan để có sự kết hợp giáo dục khi có biểu hiện tiêu cực trong con em mình.
  1. Công tác hỗ trợ về việc học tập
 • Phía nhà trường:
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến tất cả phụ huynh học sinh nhằm làm thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của việc học của con em mình từ đó có thể thay đổi cách nghĩ, cách làm của phụ huynh nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong việc đầu tư cho con em mình học hành.
 • Phía phụ huynh:
 • Tăng cường công tác thông tin liên lạc với nhà trường để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện đạo đức của con em mình, từ đó tìm ra biện pháp khắc phục nhằm  động viên nhắc nhở con em trong học tập cũng như rèn luyện đạo đức trong nhà trường, cũng như ở nhà.
 • Tạo điều kiện tốt nhất trong việc tạo điều kiện cho con em học tập có kết quả cụ thể: về thời gian, về dụng cụ học tập, về vật chất cũng như tinh thần.
 • Điều chỉnh kịp thời những sai xót, lơ là trong việc học tập của con em mình.
 • Tranh thủ triệt để sự giúp đỡ phối hợp của nhà trường, xã hội nhằm đạt kết quả tốt nhất trong học tập, rèn luyện của con em.

 

 1. Việc hỗ trợ về tài chính đối với người học, người dạy:
 2. Tham gia đầy đủ các khoản đóng góp về kinh phí phục vụ cho việc học tập, giảng dạy do nhà trường quy định (trong điều kiện cho phép) cụ thể:
 3. Tiền quỹ hội khối 10 - 11: 50.000đ/HS/năm học.
 4. Tiền quỹ hội khối 12: 70.000đ/HS/năm học
 5. Tiền dạy phụ đạo đối với khối 12: 50.000đ/HS/ năm học
 6. Tiền quỹ lớp: 50.000đ/HS/ năm học
 7. Tiền quỹ hội thống nhất do kế toán nhà trường cất giữ, khi cần chi thu ban đại diện PHHS sẽ làm việc với kế toán nhà trường.

+ Hỗ trợ học tập:

 • Photo bài KT 1 tiết cho HS khối 10,11.
 • Photo tài liệu làm thêm cho HS khối 12

+ Khen thưởng cá nhân , tập thể cho HS.(HKI. HKII)

 • Quà tặng cho CB-GV-CNV nhân dịp 20.11.
 • Chi hỗ trợ tiền nước uống cho HS.
 • Photo sổ liên lạc: 4000/HS
 • Hỗ trợ thi tuyển sinh 10, nghề phổ thông và tốt nghiệp 12.
  1. Công tác thông tin báo cáo:
 • Phía nhà trường:
 • Thông tin kịp thời về kết quả học tập của học sinh theo định kì cũng như những biểu hiện tiêu cực của học sinh
 • Phía phụ huynh:
 • Kịp thời thông báo cho nhà trường nắm những thông tin về hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe, những biểu hiện tiêu cực của con em mình khi ở nhà.
 • Mạnh dạn thông tin cho Ban lãnh đạo nhà trường về những sai sót, những biểu hiện tiêu cực của cá nhân giáo viên với con em mình như: bị trù dập, thể hiện không công bằng cho học tập và rèn luyện, trong đánh giá xếp loại, trong quan hệ thầy-trò.
  1. Biện pháp thực hiện:

1.  Từng kì, nhà trường cùng Ban đại diện CMHS xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với từng khối lớp.

2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phù hợp với từng mảng công việc cụ thể: phụ trách về học tập, về kinh phí hoạt động, về việc quản lí học sinh ở nội trú

3. Thường xuyên kiểm tra giám sát để kịp thời chấn chỉnh những thiếu xót trong quá trình thực hiện kế hoạch.

4. Hàng tháng có đánh giá phân loại sự tiến bộ của từng khối lớp, việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên

5. Kế hoạch được triển khai phổ biến hàng tháng hoặc từng giai đoạn.

      Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phối kết hợp giữa nhà trường với ban đại diện CMHS năm học 2010-2011.

 1. ÑAÏI DIEÄN HOÄI PHHS GOÀM:
 2. Ông Cil Nếu – xã Đạ Tông – đại diện phụ huynh K10
 3. Ông Đỗ Thanh Xuân – xã ĐạR Sal - đại diện phụ huynh K10
 4. Ông Võ Văn sĩ – xã Đạ Tông - đại diện phụ huynh K11
 5. Ông Kơ Să Ha Clas – xã Đạ Long - đại diện phụ huynh K11
 6. Ông SRô ha Chong – xã Đạ MRông – đại diện phụ huynh K12

 

 

 

        Nôi nhaän:                                                                                             Hieäu tröôûng

 • Caùc  ñoaøn theå (thöïc hieän)                                 
 • Löu VP                                                                               HOAØNG THÒ CUÙC HUYEÀN

 

Tác giả bài viết: Bùi Văn KHoa

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10524 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 69

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30552

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3542560

Thành viên